TOP

Teaching Staff List

Research field University of Tsukuba National Institute of Sports and
Fitness in Kanoya
Physical Education

Atsushi Kiuchi
Akihiro Sakamoto
◯Hideki Takagi
◯Miwako Honma 
Yoshiharu Nabekura
Etsushi Hasegawa
Mariko Kanaya
Shinichi Nagata
Takaaki Nara
Hirokazu Matsuo

Hiroo Takahashi
◯Akira Maeda
◯Masayoshi Yamamoto
Hirofumi Kintaka
Kentaro Takenaka
Chikako Kakoi
Mika Shimokawa
 

Sports
Health

Curriculums

Course Name(Credit) Timetable Instructor Credit
○Advanced Physical Education Course in Higher Education (1) Intensive Atsushi Kiuchi, Katsunori Kobayashi 1
△Practicum in Teaching Advanced Physical Education I (2) by request Atsushi Kiuchi, Hitoshi Shiraki Hideki Takagi, Yoshiharu Nabekura, Akihiro Sakamoto Etsushi Hasegawa 2~8   
△Practicum in Teaching Advanced Physical Education II (2) by request AtsushiKiuchi, Hitoshi Shiraki Hideki Takagi, Yoshiharu Nabekura, Akihiro Sakamoto Etsushi Hasegawa
△Practicum in Teaching Advanced Physical Education III (2) by request AtsushiKiuchi, Hitoshi Shiraki Hideki Takagi, Yoshiharu Nabekura, Akihiro Sakamoto Etsushi Hasegawa
△Practical Coaching Seminar for Sports Performance (2) 2nd period on Fridays Hiroo Takahashi, Masayoshi Yamamoto, Hirofumi Kintaka, Akira Maeda
○Practical Research Methods for Sports Performance (1) Intensive Hiroo Takahashi, Masayoshi Yamamoto, Hirofumi Kintaka, Akira Maeda 1
△Practical Research Seminar for Sports Performance I (2) 1st period on Thursdays

Masayoshi Yamamoto, Hiroo Takahashi, Akira Maeda, Hirofumi Kintaka

2~8   
△Practical Research Seminar for Sports Performance II (2) 1st period on Thursdays Masayoshi Yamamoto, Hiroo Takahashi, Akira Maeda, Hirofumi Kintaka
△Practical Research Seminar for Sports Performance III (2) Intensive Masayoshi Yamamoto, Hiroo Takahashi, Hirofumi Kintaka, Akira Maeda
△Essentials of Research Methods in Advanced Physical Education (2) 1st period on Fridays Atsushi kiuchi
○Doctoral Dissertation Seminar I (2) Annual Akira Nakagawa, Hitoshi Shiraki, Hideki Takagi, Yoshiharu Nabekura, Akihiro Sakamoto, Atsushi Kiuchi, Etsushi Hasegawa, Hiroaki Kanehisa, Masayoshi Yamamoto, Akira Maeda, Hirofumi Kintaka, Hiroo Takahashi
○Doctoral Dissertation Seminar II(2) Annual Akira Nakagawa, Hitoshi Shiraki Hideki Takagi, Yoshiharu Nabekura, Akihiro Sakamoto Atsushi Kiuchi, Etsushi Hasegawa Hiroaki Kanehisa, Masayoshi Yamamoto, Akira Maeda, Hirfumi Kintaka, Hiroo Takahashi
△Tsukuba Summer Institute (2) Intensive Etsushi Hasegawa 1~5   
△International Internship (1) Annual Hideki Takagi
△Philosophy and Ethics of Sports Coaching (1) 5th period on Mondays Hiroshi Aida,Toshinobu Kawai, Koyo Fukasawa, Kenji Saito, Kaori Yamaguchi, Miwako Homma, Shin Asakawa, Naoki Mukai, Takashi Katsuta
△Topics of Advanced Sports Science (1) Annual Masayoshi Yamamoto, Hiroo Takahashi, Akira Maeda, Hirofumi Kintaka

◯Mandatory courses / △Compulsory elective courses
Minimum of 14 credits required

ページの上に戻る